Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Μποέμ(boheme)


Μποέμ (ο και η). Γαλλική λέξις (boheme), σημαίνουσα αρχικώς τον Βοημόν (bohemian) και εντεύθεν τον Ατσίγγανον, χρησιμοποιηθείσα δε συνεκδοχικώς προς χαρακτηρισμόν της πλάνητος τάξεως των καλλιτεχνών, ποιητών η ζωγράφων, των ως επί το πλείστον καφενοβίων, με πλατυγύρους πίλους,ακούρευτον κόμην και ευρείας περισκελίδος, μη φροντιζόντων δια την αύριον και κυρίως επιδεικνυόντων περιφρόνησιν προς ο,τι αποτελεί την φρονιμάδα και την νοικοκυρωσύνην του αστού.
Ο άφροντις βίος των πολλάκις υπέκρυπτε ραθυμίαν και καλλιτεχνικήν ασημότητα, αν και έχομεν και παραδείγματα διασήμων καλλιτεχνών, οίτινες ήγον κατ’εξοχήν βοημικόν βίον,ως π.χ τον ποιητήν Βερλαίν και άλλους. Ο πόλεμος ήλλαξεν εκτός άλλων και τα βοημικά ήθη, άτινα γραφικώτατα περιέγραψεν ο Ε.Μύρζ εις το μυθιστόρημα << Σκηναί του βοημικού βίου>> (1851).

  
Bohéme café bar (boheme.gr)
                      chalkida
                   ΤΟ ΠΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ BAR ΤΗΣ ΠΟΛΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: